logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (ทบ. 5)
  2 ตุลาคม 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (ทบ. 4)
  2 ตุลาคม 2558
 • แบบใบสมัครวารสารธนารักษ์
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมธนารักษ์
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบขอโอนมาตรา ๖๔
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รายการที่ดิน)
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  14 พฤศจิกายน 2556
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  14 พฤศจิกายน 2556
หมวดหมู่เอกสาร