logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๖6
  13 มิถุนายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  25 พฤษภาคม 2566
 • คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การก่อสร้างสะพาน
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร (1)
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น %28กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว%29
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม (2)
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ %28จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็นเพื่ออยู่อาศัย
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเปลี่ยนหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  27 กรกฎาคม 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  27 กรกฎาคม 2558
 • การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ (2)
  27 กรกฎาคม 2558
 • การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  27 กรกฎาคม 2558
 • การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  27 กรกฎาคม 2558
 • ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  27 กรกฎาคม 2558
 • ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  27 กรกฎาคม 2558
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง %28อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง%29
  27 กรกฎาคม 2558
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง %28อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง%29
  27 กรกฎาคม 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  27 กรกฎาคม 2558
 • การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
  27 กรกฎาคม 2558
 • การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  27 กรกฎาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร