logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ

 2. กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
  ที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
  และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  พ.ศ. 2535

 3. บริหารงานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบ
  ตลอดจนเป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ตามที่
  กรมธนารักษ์มอบหมาย รวมทั้งสำรวจความต้องการใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 10 บาทลงมา ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ภารกิจตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 

ส่วนบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 2. ร่างหนังสือราชการที่มิใช่หน้าที่ของส่วนงานใด
 3. พิมพ์หนังสือราชการ จัดทำเอกสารการประชุม และอื่นๆ
 4. เบิก-จ่ายวัสดุ ควบคุม บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากร เช่น จัดหา บรรจุ จัดจ้าง ลาออก ส่งตัว ฯลฯ ตลอดจนตรวจสอบและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง
 6. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 7. บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์และงานสารสนเทศ
 8. รวบรวม จัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ
 9. จัดเก็บ ควบคุม ดูแลเอกสารของทางราชการ
 10. จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า
 11. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 12. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ จัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งคลัง ตลอดจนเร่งรัดติดตามทวงถามเงินที่ต้องชำระให้กับทางราชการทุกประเภท
 13. จัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเงินอื่นๆ ที่ผู้เช่าที่ราชพัสดุต้องชำระให้แก่ทางราชการ
 14. รายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าที่ราชพัสดุมาชำระ
 15. เป็นผู้แทนรับจอง จำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์มอบหมาย และสำรวจความต้องการใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ดังนี้
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ตรวจสอบดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
 3. ให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ
 4. เก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 5. ดำเนินการเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 6. ดำเนินการเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 7. ดำเนินการเรื่องการส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ และหรือการจัดให้เช่า
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 1. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ราชพัสดุ และรายละเอียดทางกายภาพของที่ดินและการใช้ประโยชน์
 2. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่าพิกัด หมุด หลักฐานที่ดิน
 3. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และหรืออื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 4. ให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 5. จัดเก็บ บำรุงรักษา ควบคุม ดูแล จัดหาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 6. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือ แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
  สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 1. จัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ ผู้เช่า ผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 6. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
การใช้ที่ดินราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
การใช้ประโยชน์ในราชการ
 1. ดำเนินการให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ทางราชการ
 2. ดำเนินการให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 4. บริหารจัดการการใช้ที่ราชพัสดุในศูนย์ราชการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2546 และระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุ
การพัฒนาและการจัดหาประโยชน์
 1. ดำเนินการเรื่องการจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
  • ดำเนินการกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน
  • ดำเนินการจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล และการบริหารโครงการ
  • ดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน
  • ดำเนินการเรื่องรับมอบอาคารราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเรื่องโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่า และการจัดให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 4. ดำเนินการเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกาคลัง และหรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุที่เช่า
 5. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 6. ดำเนินการเรื่องการใช้สิทธิ์ตามสัญญา และการบอกเลิกสัญญา
 7. ดำเนินการพิจารณาเรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังนี้
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์

 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้

 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และได้มาตรฐานสากล

 4. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

 5. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดอำนาจเจริญ

กลยุทธ์ในการทำงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ


             ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
การบริหารงานในภารกิจหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยนำหลัก 3 PI เป็นกลยุทธ์
ในการทำงาน ประกอบด้วย
 • PI ---- Proaction & Innovation เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
  โดยสรรค์สร้างการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ
 • PI ---- Participation & Integration เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใหเกิด
  การบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • PI ---- Public Relations & Information Technology เน้นการให้ความรู้และความเข้าใจให้กับ
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
  โปร่งใส และเป็นธรรม
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 735 ครั้ง