logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 460 (บางส่วน) ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่ออยู่อาศัย จำนวน 2 แปลง

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

เรื่อง  ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ

          ด้วยนางอำนวย  เพชรชารี ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 460 (บางส่วน) ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่ออยู่อาศัย จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 178 ตารางวา และเนื้อที่ 41 ตารางวา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 และนายสัมฤทธิ์  กุลศิโรรัตน์ (บุตร) ได้ยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

          ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญจึงประกาศเป็นการทั่วไปเพื่อให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิควรได้เช่าที่ราชพัสดุของผู้เช่าเดิมดีกว่าผู้ยื่นเรื่องราวได้ทราบและมีโอกาสคัดค้านการขอเช่าดังกล่าว

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศสำนักงาน.pdf 3 MB 2
17 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการข...
  ด้วยนางนันทิกานต์ อรรถวัน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 96 (บางส่วน) ตำบลพระเหลา อ...
  2 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ผิดกฎหมาย
  ที่ราชพัสดุ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน มีไว้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ กระทรวง ทบวง กรม เป็นหลัก
  22 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  22 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง