logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คำสั่งเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 499/2566 สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ
  18 กันยายน 2566
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 26/2566 สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อกิจการสาธารณูปการ
  2 มีนาคม 2566
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 367/2564 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ
  2 มีนาคม 2566
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 85/2564 สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุจากรัฐวิสาหกิจ
  2 มีนาคม 2566
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งการกำหนดความหมายและเวลาให้ผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตร
  13 ธันวาคม 2560