logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ระเบียบที่ราชพัสดุและการปฏิบัติงาน

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มีราคาไม่เกินห้าร้อยล้านบาท พ.ศ. 2566
    2 มีนาคม 2566
  • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546
    3 พฤศจิกายน 2558